Privacyverklaring

ZorgpleinNoord acht het van bijzonder groot belang dat de persoonsgegevens van alle betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat wij je gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vind je daar een toelichting op. Als ZorgpleinNoord zijn wij verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wie zijn wij?

ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland. Met meer dan 270 aangesloten organisaties, samen goed voor ongeveer 65.000 fte, vertegenwoordigt ZorgpleinNoord ruim 85% van de zorg- en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). ZorgpleinNoord werkt voor en met de aangesloten organisaties aan zorg en welzijn in onze regio.

We ondersteunen en adviseren zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit en imago. Als regionale arbeidsmarktorganisatie volgen we en anticiperen we op het sterk lokale karakter van de arbeidsmarktontwikkelingen. ZorgpleinNoord is er niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden. Onze vacaturesite biedt maandelijks bijna 1.000 vacatures aan en wordt dagelijks bekeken door zo’n 10.000 bezoekers. Daarnaast hebben we een uitgebreid dienstenpakket met loopbaantrajecten en diverse workshops en trainingen. Daarmee is ZorgpleinNoord hét wervingskanaal voor zorg en welzijn in Noord-Nederland.

Privacyverklaring

ZorgpleinNoord hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze gegevens nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doel van de gegevensverzameling

ZorgpleinNoord is de spin in het web van de regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Noord-Nederland en organiseert de Week van Zorg en Welzijn 2019. De website wzwnoord.nl heeft tot doel om informatie te verstrekken over nieuws en activiteiten in het kader van de Week van Zorg en Welzijn.

Persoonsgegevens worden verzameld via aanwezige formulieren voor aanmelding van een activiteit of verzoek om contact op te nemen. De ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor verwerking van een aanmelding of beantwoording van een vraag.

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is

De gevraagde persoonsgegevens worden verzameld om een aanmelding te verwerken en/of de mogelijkheid te hebben om met jou contact op te nemen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Geeft ZorgpleinNoord jouw persoonsgegevens door?

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan derden indien dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de vraag en als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Indien persoonsgegevens worden doorgestuurd, zullen deze nooit worden verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en software;
 • Het verzorgen van de gekozen dienstverlening;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven van ZorgpleinNoord (uiteraard alleen met jouw akkoord).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging en bewaartermijn

Voor de bescherming van persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

ZorgpleinNoord neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van ZorgpleinNoord maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door ZorgpleinNoord verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ZorgpleinNoord.

Binnen ZorgpleinNoord wordt daartoe steeds de nieuwste beveiligingstechnologie toegepast. ZorgpleinNoord bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor jij toestemming heeft gegeven.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van 3 cookies, 2 analytische cookies van Google Analytics, 1 functionele cookies voor de werking van de website. Een cookie is een eenvoudig klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de site voor jou eenvoudiger te maken.

Google Analytics is ingesteld conform de "Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics" van de Autoriteit Persoonsgegevens. ZorgpleinNoord heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van uw IP adres wordt gemaskeerd, de optie om jouw gegevens te delen is uitgeschakeld. ZorgpleinNoord maakt geen gebruik van andere Google-diensten i.c.m. de Google Analytics cookies.

ZorgpleinNoord gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Lees hier meer over de mogelijkheid om Google Analytics uit te schakelen in je browser (opt-out).

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen uit je browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Je kunt jouw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering richten aan: privacy@zorgpleinnoord.nl. Binnen 1 week ontvang je bericht op welke wijze wij aan het verzoek zullen voldoen.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen (privacy@zorgpleinnoord.nl). Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

ZorgpleinNoord behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen. Bekijk daarom deze privacy verklaring op onze website regelmatig.

Privacy Functionaris / Privacy Manager

ZorgpleinNoord heeft mevrouw P. Molenaars (privacy@zorgpleinnoord.nl) aangewezen als privacy manager.